Products

+
  • 81 68526aff-be88-4609-8956-c821e18fd0b3.jpg

Right Angle DB9 Cable RS232 USB 3.1 C

Right Angle DB9 Cable RS232 USB 3.1 C

Category:

USB to RS232 RS485 Cable


Detail

Right Angle DB9 Cable RS232 USB 3.1 C Rechtwinkliges DB9-Kabel RS232 USB 3.1 C
USB C To  RS232 Cable
USB to RS232 Adapter PL2303 Chipset
Right Angle DB9 Cable RS232 USB 3.1 C 

About FT232RL:

The FT232R is the latest device to be added to FTDI?s range of USB UART interface Integrated Circuit Devices. The FT232R is a USB to serial UART interface with optional clock generator output, and the new FTDIChip-ID? security dongle feature. In addition, asynchronous and synchronous bit bang interface modes are available. USB to serial designs using the FT232R have been further simplified by fully integrating the external EEPROM, clock circuit and USB resistors onto the device.

The FT232R adds two new functions compared with its predecessors, effectively making it a "3-in-1" chip for some application areas. The internally generated clock (6MHz, 12MHz, 24MHz, and 48MHz) can be brought out of the device and used to drive a microcontroller or external logic. A unique number (the FTDIChip-ID?) is burnt into the device during manufacture and is readable over USB, thus forming the basis of a security dongle which can be used to protect customer application software from being copied.
USB-C-zu-RS232-Kabel
USB-zu-RS232-Adapter PL2303 Chipsatz
Rechtwinkliges DB9-Kabel RS232 USB 3.1 C

Über FT232RL:

Der FT232R ist das neueste Gerät der FTDI-Reihe von integrierten Schaltkreisen mit USB-UART-Schnittstelle. Der FT232R ist eine USB-zu-Seriell-UART-Schnittstelle mit optionalem Taktgeneratorausgang und dem neuen FTDIChip-ID? Sicherheits-Dongle-Funktion. Darüber hinaus stehen asynchrone und synchrone Bit-Bang-Schnittstellenmodi zur Verfügung. USB-zu-Seriell-Designs mit dem FT232R wurden weiter vereinfacht, indem das externe EEPROM, die Taktschaltung und die USB-Widerstände vollständig in das Gerät integriert wurden.

Der FT232R fügt gegenüber seinen Vorgängern zwei neue Funktionen hinzu und macht ihn für einige Anwendungsbereiche effektiv zu einem "3-in-1"-Chip. Der intern generierte Takt (6MHz, 12MHz, 24MHz und 48MHz) kann aus dem Gerät geholt und zum Ansteuern eines Mikrocontrollers oder einer externen Logik verwendet werden. Eine eindeutige Nummer (die FTDIChip-ID?) wird bei der Herstellung in das Gerät eingebrannt und ist über USB auslesbar und bildet somit die Basis für einen Sicherheits-Dongle, mit dem Kunden-Applikationssoftware vor dem Kopieren geschützt werden kann.
Câble DB9 à angle droit RS232 USB 3.1 C Καλώδιο ορθής γωνίας DB9 RS232 USB 3.1 C
Câble USB C vers RS232
Adaptateur USB vers RS232 Jeu de puces PL2303
Câble DB9 à angle droit RS232 USB 3.1 C

À propos du FT232RL:

Le FT232R est le dernier appareil à avoir été ajouté à la gamme FTDI de circuits intégrés à interface USB UART. Le FT232R est une interface UART USB vers série avec une sortie de générateur d'horloge en option, et le nouveau FTDIChip-ID ? fonction de dongle de sécurité. De plus, des modes d'interface bit bang asynchrones et synchrones sont disponibles. Les conceptions USB vers série utilisant le FT232R ont été encore simplifiées en intégrant pleinement l'EEPROM externe, le circuit d'horloge et les résistances USB sur l'appareil.

Le FT232R ajoute deux nouvelles fonctions par rapport à ses prédécesseurs, ce qui en fait une puce "3 en 1" pour certains domaines d'application. L'horloge générée en interne (6MHz, 12MHz, 24MHz et 48MHz) peut être sortie de l'appareil et utilisée pour piloter un microcontrôleur ou une logique externe. Un numéro unique (le FTDIChip-ID ?) est gravé dans l'appareil lors de la fabrication et est lisible via USB, formant ainsi la base d'un dongle de sécurité qui peut être utilisé pour protéger le logiciel d'application client contre la copie.
Καλώδιο USB C σε RS232
USB σε RS232 Προσαρμογέας PL2303 Chipset
Καλώδιο ορθής γωνίας DB9 RS232 USB 3.1 C

Σχετικά με το FT232RL:

Το FT232R είναι η πιο πρόσφατη συσκευή που προστέθηκε στη σειρά συσκευών ενσωματωμένου κυκλώματος διασύνδεσης USB UART της FTDI. Το FT232R είναι μια διασύνδεση USB σε σειριακή UART με προαιρετική έξοδο γεννήτριας ρολογιού και το νέο FTDIChip-ID; χαρακτηριστικό dongle ασφαλείας. Επιπλέον, είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες διεπαφής ασύγχρονου και σύγχρονου bit bang. Τα σχέδια USB σε σειριακή χρήση του FT232R έχουν απλοποιηθεί περαιτέρω με την πλήρη ενσωμάτωση του εξωτερικού EEPROM, του κυκλώματος ρολογιού και των αντιστάσεων USB στη συσκευή.

Το FT232R προσθέτει δύο νέες λειτουργίες σε σύγκριση με τους προκατόχους του, καθιστώντας το ουσιαστικά ένα τσιπ "3-σε-1" για ορισμένους τομείς εφαρμογής. Το ρολόι που δημιουργείται εσωτερικά (6MHz, 12MHz, 24MHz και 48MHz) μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση μικροελεγκτή ή εξωτερικής λογικής. Ένας μοναδικός αριθμός (το FTDIChip-ID?) καίγεται στη συσκευή κατά την κατασκευή και είναι αναγνώσιμος μέσω USB, αποτελώντας έτσι τη βάση ενός dongle ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του λογισμικού εφαρμογής πελατών από την αντιγραφή.
retvinklet DB9-kabel RS232 USB 3.1 C Rettvinklet DB9-kabel RS232 USB 3.1 C
USB C til RS232 kabel
USB til RS232 Adapter PL2303 Chipset
retvinklet DB9-kabel RS232 USB 3.1 C

Om FT232RL:

FT232R er den seneste enhed, der er tilføjet til FTDIs udvalg af USB UART-interface integrerede kredsløbsenheder. FT232R er et USB-til-seriel UART-interface med valgfri clockgenerator-output og det nye FTDICip-ID? sikkerhedsdongle funktion. Derudover er asynkrone og synkrone bit bang-grænsefladetilstande tilgængelige. USB til seriel design ved hjælp af FT232R er blevet yderligere forenklet ved fuldt ud at integrere den eksterne EEPROM, urkredsløb og USB-modstande på enheden.

FT232R tilføjer to nye funktioner sammenlignet med sine forgængere, hvilket effektivt gør den til en "3-i-1"-chip til nogle anvendelsesområder. Det internt genererede ur (6MHz, 12MHz, 24MHz og 48MHz) kan bringes ud af enheden og bruges til at drive en mikrocontroller eller ekstern logik. Et unikt nummer (FTDIChip-ID?) brændes ind i enheden under fremstillingen og kan læses over USB, hvilket danner grundlaget for en sikkerhedsdongle, som kan bruges til at beskytte kundens applikationssoftware mod at blive kopieret.
USB C til RS232-kabel
USB til RS232-adapter PL2303-brikkesett
Rettvinklet DB9-kabel RS232 USB 3.1 C

Om FT232RL:

FT232R er den siste enheten som er lagt til FTDIs utvalg av USB UART-grensesnitt Integrated Circuit Devices. FT232R er et USB til seriell UART-grensesnitt med valgfri klokkegeneratorutgang, og den nye FTDICip-ID? sikkerhetsdonglefunksjon. I tillegg er asynkrone og synkrone bit bang-grensesnittmoduser tilgjengelige. USB til seriell design ved bruk av FT232R har blitt ytterligere forenklet ved å fullt ut integrere den eksterne EEPROM, klokkekretsen og USB-motstander på enheten.

FT232R legger til to nye funksjoner sammenlignet med forgjengerne, noe som effektivt gjør den til en "3-i-1"-brikke for enkelte bruksområder. Den internt genererte klokken (6MHz, 12MHz, 24MHz og 48MHz) kan tas ut av enheten og brukes til å drive en mikrokontroller eller ekstern logikk. Et unikt nummer (FTDIChip-ID?) brennes inn i enheten under produksjonen og kan leses over USB, og danner dermed grunnlaget for en sikkerhetsdongel som kan brukes til å beskytte kundens applikasjonsprogramvare fra å bli kopiert.
Rättvinklad DB9-kabel RS232 USB 3.1 C Cable DB9 en ángulo recto RS232 USB 3.1 C
USB C till RS232-kabel
USB till RS232 Adapter PL2303 Chipset
Rättvinklad DB9-kabel RS232 USB 3.1 C

Om FT232RL:

FT232R är den senaste enheten som har lagts till i FTDI:s utbud av USB UART-gränssnitt Integrated Circuit Devices. FT232R är ett USB till seriellt UART-gränssnitt med valfri klockgeneratorutgång, och det nya FTDIChip-ID? säkerhetsdongelfunktion. Dessutom finns asynkrona och synkrona bit bang-gränssnittslägen tillgängliga. USB till seriell design med FT232R har förenklats ytterligare genom att helt integrera den externa EEPROM, klockkretsen och USB-motstånd på enheten.

FT232R lägger till två nya funktioner jämfört med sina föregångare, vilket i praktiken gör den till ett "3-i-1"-chip för vissa applikationsområden. Den internt genererade klockan (6MHz, 12MHz, 24MHz och 48MHz) kan tas ut ur enheten och användas för att driva en mikrokontroller eller extern logik. Ett unikt nummer (FTDIChip-ID?) bränns in i enheten under tillverkningen och är läsbar via USB, vilket utgör grunden för en säkerhetsdongel som kan användas för att skydda kundens applikationsprogramvara från att kopieras.
Cable USB C a RS232
Adaptador USB a RS232 Chipset PL2303
Cable DB9 en ángulo recto RS232 USB 3.1 C

Acerca de FT232RL:

El FT232R es el último dispositivo que se ha agregado a la gama FTDI de dispositivos de circuito integrado de interfaz USB UART. El FT232R es una interfaz USB a serie UART con salida de generador de reloj opcional y el nuevo FTDIChip-ID? función de dongle de seguridad. Además, están disponibles los modos de interfaz bit bang asíncrono y síncrono. Los diseños de USB a serie que utilizan el FT232R se han simplificado aún más al integrar completamente la EEPROM externa, el circuito de reloj y las resistencias USB en el dispositivo.

El FT232R agrega dos funciones nuevas en comparación con sus predecesores, convirtiéndolo efectivamente en un chip "3 en 1" para algunas áreas de aplicación. El reloj generado internamente (6MHz, 12MHz, 24MHz y 48MHz) se puede sacar del dispositivo y usar para controlar un microcontrolador o lógica externa. Un número único (¿FTDIChip-ID?) Se graba en el dispositivo durante la fabricación y se puede leer a través de USB, lo que constituye la base de un dongle de seguridad que se puede utilizar para evitar que se copien las aplicaciones del cliente.
Cavo DB9 ad angolo retto RS232 USB 3.1 C Cabo DB9 de ângulo reto RS232 USB 3.1 C
Cavo da USB C a RS232
Chipset PL2303 Adattatore da USB a RS232
Cavo DB9 ad angolo retto RS232 USB 3.1 C

Informazioni su FT232RL:

L'FT232R è l'ultimo dispositivo da aggiungere alla gamma FTDI di dispositivi a circuito integrato con interfaccia UART USB. L'FT232R è un'interfaccia UART da USB a seriale con uscita generatore di clock opzionale e il nuovo FTDIChip-ID? funzione chiavetta di sicurezza. Inoltre, sono disponibili le modalità di interfaccia bit bang asincrona e sincrona. I progetti da USB a seriale che utilizzano l'FT232R sono stati ulteriormente semplificati integrando completamente la EEPROM esterna, il circuito di clock e le resistenze USB nel dispositivo.

L'FT232R aggiunge due nuove funzioni rispetto ai suoi predecessori, rendendolo effettivamente un chip "3 in 1" per alcune aree applicative. Il clock generato internamente (6 MHz, 12 MHz, 24 MHz e 48 MHz) può essere estratto dal dispositivo e utilizzato per pilotare un microcontrollore o una logica esterna. Un numero univoco (l'FTDIChip-ID?) viene inciso nel dispositivo durante la produzione ed è leggibile tramite USB, formando così la base di un dongle di sicurezza che può essere utilizzato per proteggere il software applicativo del cliente dalla copiatura.
Cabo USB C para RS232
Adaptador USB para RS232 PL2303 Chipset
Cabo DB9 de ângulo reto RS232 USB 3.1 C

Sobre FT232RL:

O FT232R é o dispositivo mais recente a ser adicionado à linha de dispositivos de circuito integrado de interface UART USB da FTDI. O FT232R é uma interface USB para serial UART com saída opcional de gerador de relógio e o novo FTDIChip-ID? recurso de dongle de segurança. Além disso, os modos de interface bit bang assíncronos e síncronos estão disponíveis. Os designs de USB para serial usando o FT232R foram ainda mais simplificados ao integrar totalmente a EEPROM externa, circuito de relógio e resistores USB no dispositivo.

O FT232R adiciona duas novas funções em comparação com seus predecessores, tornando-o efetivamente um chip "3 em 1" para algumas áreas de aplicação. O clock gerado internamente (6MHz, 12MHz, 24MHz e 48MHz) pode ser retirado do dispositivo e usado para acionar um microcontrolador ou lógica externa. Um número exclusivo (o FTDIChip-ID?) É gravado no dispositivo durante a fabricação e pode ser lido por USB, formando assim a base de um dongle de segurança que pode ser usado para proteger o software do aplicativo do cliente contra cópia.
Oikeakulmainen DB9-kaapeli RS232 USB 3.1 C Rechthoekige DB9-kabel RS232 USB 3.1 C
USB C - RS232 -kaapeli
USB-RS232-sovitin PL2303-piirisarja
Oikeakulmainen DB9-kaapeli RS232 USB 3.1 C

Tietoja FT232RL:stä:

FT232R on uusin laite, joka on lisätty FTDI:n USB UART -liitäntäisten integroitujen piirilaitteiden valikoimaan. FT232R on USB-sarja UART-liitäntä, jossa on valinnainen kellogeneraattorilähtö ja uusi FTDIChip-ID? suojausavainominaisuus. Lisäksi saatavilla on asynkroninen ja synkroninen bit bang -rajapintatila. FT232R:tä käyttäviä USB-sarjarakenteita on yksinkertaistettu entisestään integroimalla ulkoinen EEPROM, kellopiiri ja USB-vastukset täysin laitteeseen.

FT232R lisää kaksi uutta toimintoa edeltäjiinsä verrattuna, mikä tekee siitä "3-in-1"-sirun joillekin sovellusalueille. Sisäisesti luotu kello (6MHz, 12MHz, 24MHz ja 48MHz) voidaan tuoda ulos laitteesta ja käyttää ohjaamaan mikro-ohjainta tai ulkoista logiikkaa. Ainutlaatuinen numero (FTDIChip-ID?) poltetaan laitteeseen valmistuksen aikana, ja se on luettavissa USB:n kautta, mikä muodostaa perustan tietoturvasovittimelle, jota voidaan käyttää suojaamaan asiakkaan sovellusohjelmistoja kopioimiselta.
USB C naar RS232-kabel
USB naar RS232 Adapter PL2303 Chipset
Rechthoekige DB9-kabel RS232 USB 3.1 C

Over FT232RL:

De FT232R is het nieuwste apparaat dat is toegevoegd aan FTDI's assortiment van USB UART-interface Integrated Circuit Devices. De FT232R is een USB naar seriële UART-interface met optionele klokgeneratoruitgang en de nieuwe FTDIChip-ID? beveiligingsdongle-functie. Daarnaast zijn asynchrone en synchrone bit-bang-interfacemodi beschikbaar. USB-naar-serieel-ontwerpen met behulp van de FT232R zijn verder vereenvoudigd door de externe EEPROM, het klokcircuit en de USB-weerstanden volledig in het apparaat te integreren.

De FT232R voegt twee nieuwe functies toe in vergelijking met zijn voorgangers, waardoor het in feite een "3-in-1" chip is voor sommige toepassingsgebieden. De intern gegenereerde klok (6 MHz, 12 MHz, 24 MHz en 48 MHz) kan uit het apparaat worden gehaald en worden gebruikt om een ​​microcontroller of externe logica aan te sturen. Een uniek nummer (de FTDIChip-ID?) wordt tijdens de fabricage in het apparaat gebrand en is leesbaar via USB, en vormt zo de basis van een beveiligingsdongle die kan worden gebruikt om te voorkomen dat klanttoepassingssoftware wordt gekopieerd.
כבל DB9 בזווית ישרה RS232 USB 3.1 C الزاوية اليمنى كابل DB9 RS232 USB 3.1 C
כבל USB C ל-RS232
מתאם USB ל-RS232 PL2303 ערכת שבבים
כבל DB9 בזווית ישרה RS232 USB 3.1 C

אודות FT232RL:

ה-FT232R הוא המכשיר האחרון שהתווסף למגוון התקני המעגל המשולבים בממשק USB UART של FTDI. ה-FT232R הוא ממשק USB לטורי UART עם פלט מחולל שעון אופציונלי, וה-FTDIChip-ID החדש? תכונת דונגל אבטחה. בנוסף, מצבי ממשק Bit Bang אסינכרוני וסינכרוני זמינים. עיצובי USB לטורי באמצעות FT232R פשטו עוד יותר על ידי שילוב מלא של ה-EEPROM החיצוני, מעגל השעון ונגדי ה-USB על המכשיר.

ה-FT232R מוסיף שתי פונקציות חדשות בהשוואה לקודמיו, מה שהופך אותו למעשה לשבב "3-in-1" עבור חלק מתחומי היישום. ניתן להוציא את השעון שנוצר באופן פנימי (6 מגה-הרץ, 12 מגה-הרץ, 24 מגה-הרץ ו-48 מגה-הרץ) מהמכשיר ולהשתמש בו כדי להניע מיקרו-בקר או לוגיקה חיצונית. מספר ייחודי (ה-FTDIChip-ID?) נצרב במכשיר במהלך הייצור וניתן לקריאה באמצעות USB, ובכך מהווה בסיס לדונגל אבטחה אשר ניתן להשתמש בו כדי להגן על תוכנת אפליקציות של לקוחות מפני העתקה.
كابل USB C إلى RS232
USB إلى RS232 محول شرائح PL2303
الزاوية اليمنى كابل DB9 RS232 USB 3.1 C

حول FT232RL :

FT232R هو أحدث جهاز يتم إضافته إلى مجموعة FTDI لأجهزة الدوائر المتكاملة لواجهة USB UART. FT232R عبارة عن واجهة USB إلى واجهة UART تسلسلية مع خرج مولد ساعة اختياري ، ومعرف FTDIChip-ID الجديد؟ ميزة الأمن دونجل. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر أوضاع واجهة bit bang غير المتزامنة والمتزامنة. تم تبسيط USB إلى التصميمات التسلسلية باستخدام FT232R بشكل أكبر من خلال الدمج الكامل لشبكة EEPROM الخارجية ودائرة الساعة ومقاومات USB في الجهاز.

تضيف FT232R وظيفتين جديدتين مقارنة مع سابقاتها ، مما يجعلها شريحة "3 في 1" لبعض مجالات التطبيق. يمكن إخراج الساعة التي تم إنشاؤها داخليًا (6 ميجاهرتز و 12 ميجاهرتز و 24 ميجاهرتز و 48 ميجاهرتز) من الجهاز واستخدامها لقيادة متحكم أو منطق خارجي. يتم حرق رقم فريد (معرف FTDIChip؟) في الجهاز أثناء التصنيع ويمكن قراءته عبر USB ، وبالتالي يشكل أساس دونجل الأمان الذي يمكن استخدامه لحماية برامج تطبيقات العميل من النسخ.

Right Angle DB9 Cable RS232 USB 3.1 C   

Leave a Message

Make you smile , is our mission. We are glad to reply all your questions about cables processing or our products. Please fill in the table below. Thank you

Submit